Planowane zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych oraz spółek jawnych od 1 stycznia 2021 roku

Planowane zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych oraz spółek jawnych od 1 stycznia 2021 roku

W dniu 30 września 2020 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy zmieniającej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych.

Według założeń projektu, spółki komandytowe zostaną objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych. Powyższa zmiana oznacza, że spółka komandytowa będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19% lub 9% (po spełnieniu warunków określonych w art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Natomiast zysk wypłacany wspólnikom spółki komandytowej, tj. komandytariuszom i komplementariuszom, będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Przy czym komplementariusz, w myśl obecnie obowiązującego art. 30a ust. 6 i 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może pomniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy o część podatku dochodowego od osób prawnych zapłaconego przez spółkę komandytową. Zryczałtowany podatek, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Kwota pomniejszenia, nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. zryczałtowanego podatku z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych). 

Ustawodawca nie przewidział podobnego rozwiązania dla komandytariusza, czyli zysk wypłacany komandytariuszowi podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%. Zaznaczyć jednak należy, że dla komandytariuszy projekt przewiduje częściowe zwolnienie. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 51a planowanej zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podwójnemu opodatkowaniu nie będzie podlegało 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, do wysokości 60.000 zł rocznie. Dodatkowo w art. 21 ust. 40 planowanej zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że powyżej opisane zwolnienie stosuje się do komandytariuszy, którzy nie są (bezpośrednio lub przez podmioty powiązane) członkami zarządu lub wspólnikami spółki występującej w roli komplementariusza.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1a planowanej zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, również niektóre spółki jawne staną się podatnikiem podatku dochodowym od osób prawnych (będą podlegały podwójnemu opodatkowaniu). Zmiana dotyczy spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie będą wyłącznie osoby fizyczne i jednocześnie spółka jawna nie ujawni określonych przez ustawodawcę danych osób uzyskujących z tej spółki zyski lub nie zostanie w określonym czasie przekazana do organu podatkowego zmiana w zakresie podmiotów mających prawa do udziału w zysku spółki jawnej. 

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content