Uzyskaliśmy wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie prowadzonej przez adwokat Anetę Fornalik

Uzyskaliśmy wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie prowadzonej przez adwokat Anetę Fornalik

WSA w Warszawie postanowieniem z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie o sygn. akt: VII SA/Wa 524/22 wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji GINB, która z kolei utrzymała w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającą nieważność pozwolenia na budowę ze stycznia 2019 r.

Pozwolenie na budowę zostało wydane dla spółki wodociągowej i obejmowało budowę stacji uzdatniania wody. Wojewoda w toku postępowania nieważnościowego dopatrzył się wady pozwolenia na budowę, wynikającej  z braku uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. Według organów teren, na którym została zrealizowana inwestycja, jest terenem ujętym w rejestrze zabytków.

Z taką argumentacją nie zgodziła się spółka wodociągowa, którą Kancelaria reprezentuje w postępowaniu. W złożonej do WSA w Warszawie skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji GINB, wskazując na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W dacie składania skargi inwestor zrealizował już ok. 90% inwestycji. Istotne w sprawie było to, że inwestycja dotyczy budowy stacji uzdatniania wody, której głównym celem jest realizacja celu publicznego w postaci zapewnienia dostaw wody. Argumentowano, że brak wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji spowodowuje szkodę dla mieszkańców trzech miejscowości, do których ma być dostarczana woda.

We wniosku wskazano także, że ochrona zabytków jest bardzo ważna, ale dobrem ważniejszym jest ochrona zdrowia i życia ludzi. Realizacja inwestycji służy ochronie powyższych wartości, gdyż będzie zaspokajać podstawowe potrzeby ludności.

WSA w Warszawie w całości podzielił argumenty wywiedzione we wniosku. Wstrzymanie wykonania decyzji GINB, skutkujące odzyskaniem mocy prawnej przez wzruszone pozwolenie na budowę, trwać będzie do czasu prawomocnego zakończenia sprawy.

Istotne w sprawie jest także to, że w dniu 2 czerwca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym zapadło rozstrzygnięcie merytoryczne, którym Sąd uchylił zarówno decyzje GINB, jak i decyzję Organu I instancji w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę. Oczekujemy na doręczenie wyroku z uzasadnieniem.

Sprawę prowadzi adwokat Aneta Fornalik.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content