Wygrana z organem podatkowym, który nie dokonał niezbędnych ustaleń faktycznych sprawy

Wygrana z organem podatkowym, który nie dokonał niezbędnych ustaleń faktycznych sprawy

W 2017 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął postępowanie podatkowe wobec naszego Klienta prowadzącego działalność produkcyjną, usługową i handlową. W ramach toczącego się postępowania stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczenia podatku VAT i podatku PIT. Organ I instancji nie zebrał kompletnego materiału dowodowego, zamiast tego zastosował instytucję szacowania, uzyskując jedynie wyniki zbliżone do rzeczywistych, a nie faktycznych. 

Nasz Klient nie zgodził się z wynikami postępowania, dlatego postanowił złożyć odwołanie od zapadłej w jego sprawie niekorzystnej decyzji. Okazało się, że Naczelnik Urzędu Skarbowego zakwestionował wystawione przez naszego Klienta faktury na rzecz jego kontrahentów bez dostatecznego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. 

Wbrew ustaleniom organu I instancji zebrane w sprawie dowody, w szczególności zeznania kontrahentów, potwierdziły rzetelność tych transakcji. Ponadto w sytuacji, gdy organ podatkowy jest w stanie określić rzeczywistą wielkość obrotów poprzez ustalenie faktycznych wielkość poszczególnych transakcji, to wówczas szacowanie podstawy opodatkowania jest pozbawione podstaw prawnych. Tymczasem organ I instancji faktycznie oszacował obrót Podatnika, mimo że w wydanej decyzji organ ten wskazał, iż odstępuje od określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. W rezultacie organ I instancji naruszył reguły prawa podatkowego, prowadząc postępowanie w sposób niebudzący zaufania do organu I instancji, zwłaszcza poprzez takie wartościowanie dowodów, które odpowiadało z góry przyjętemu rozstrzygnięciu. 

W wyniku odwołania przygotowanego przez adwokata Krzysztofa Topolewskiego oraz doradcę podatkowego Iwonę Jacieczko z Departamentu Podatkowego Kancelarii, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu uchylił decyzję organu podatkowego I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. 

Organ odwoławczy podzielił argumentację zawartą w odwołaniu, uznając, że na etapie postępowania przed organem I instancji nie doszło do niezbędnych ustaleń faktycznych sprawy. Braki w tym zakresie spowodowały, że niemożliwym stało się rozpoznanie sprawy co do jej istoty, toteż należało ją uchylić i przekazać do ponownego rozpatrzenia.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content