Zamówienia publiczne Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości o łącznej wartości ponad 15 mln złotych z pozytywnym wynikiem kontroli Urzędu Marszałkowskiego

Zamówienia publiczne Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości o łącznej wartości ponad 15 mln złotych z pozytywnym wynikiem kontroli Urzędu Marszałkowskiego

W dniu 26 sierpnia 2019 roku Wielkopolskie Muzeum Niepodległości otrzymało informację z Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 o zakończonej analizie dokumentacji, dotyczącej udzielania zamówień publicznych w ramach projektu nr RPWP.04.04.01-30-0042/16 „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”. 

Na skutek dokonanej analizy dokumentacji przetargowej, nie stwierdzono nieprawidłowości w procedurze zamówień w przedmiocie:

 1. „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego” – część I -> zamówienie udzielone zgodnie z ustawą PZP w trybie przetargu nieograniczonego,
 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego – część I -> zamówienie udzielone zgodnie z ustawą PZP w trybie przetargu nieograniczonego.

Kompleksową obsługę prawną zamówienia publicznego – projektu nr RPWP.04.04.01-30-0042/16 „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego” zapewnili prawnicy Departamentu Prawa Zamówień Publicznych naszej Kancelarii.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego potwierdzono prawidłowość stosowania zasad Prawa Zamówień Publicznych, w tym w szczególności ustalono, że:

 • Zamawiający zastosował właściwą procedurę udzielenia zamówienia,
 • Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie, opublikował ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej oraz na portalu w Biuletynie Zamówień Publicznych a także udokumentował dzień przekazania ww. ogłoszenia,
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych zawiera opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków,
 • w ogłoszeniu o zamówieniu podano właściwy termin składania ofert,
 • SIWZ zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
 • wykonawcy, którzy składali zapytania dotyczące SIWZ otrzymali na nie odpowiedź, wyjaśnienia udzielane wykonawcom na zadane pytania nie wpływały na zmianę ogłoszenia o zamówieniu,
 • zapisy SIWZ dotyczące przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu, powołano komisję przetargową, kierownik zamawiającego oraz wszyscy uczestnicy biorący udział w postępowaniu podpisali oświadczenia o bezstronności,
 • w postępowaniu oferty wpłynęły w terminie podanym w ogłoszeniu o zamówieniu, ustalono kryteria oceny ofert,
 • wybrany wykonawca, który przystąpił do postępowania spełnił wymogi ważności oferty, został zakwalifikowany  do dalszej oceny oraz złożył wymagane oświadczenia i dokumenty,
 • Zamawiający poinformował o wyniku  postępowania i o wybraniu najkorzystniejszej oferty, nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania, protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami dokumentuje ocenę i wybór oferty.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content