Kolejne korzystne rozstrzygnięcie w sprawie przedsiębiorcy odpadowego – sprawę w Kancelarii prowadzi adwokat Aneta Fornalik i radca prawny Angelika Borowiak

Kolejne korzystne rozstrzygnięcie w sprawie przedsiębiorcy odpadowego – sprawę w Kancelarii prowadzi adwokat Aneta Fornalik i radca prawny Angelika Borowiak

SKO w Poznaniu uwzględniło kolejne złożone w imieniu klienta Kancelarii – przedsiębiorcy zajmującego się gospodarką odpadami – odwołanie od decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną z uwagi na nieosiągnięcie wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poziomów recyklingu w danym roku.  Sprawa wróciła zatem do Organu I instancji – do ponownego rozpatrzenia.

Kolegium podzieliło stanowisko przedsiębiorcy zawarte w odwołaniu i potwierdziło, że w odniesieniu do wymierzonych – na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach administracyjnych – kar pieniężnych istnieje obowiązek rozważenia możliwości zastosowania wynikającej z przepisów k.p.a. instytucji odstąpienia od jej nałożenia.  Tym samym organ podzielił stanowisko NSA wyrażone w uchwale z dnia 9 czerwca 2022 r. sygn. akt: III OPS 1/21.

Uchwała ta w sposób jednoznaczny rozstrzyga, czy możliwe jest stosowanie reguł ogólnych odnoszących się do wymierzania kar administracyjnych, uregulowanych w k.p.a., do kar regulowanych odrębnymi ustawami w sytuacji, gdy te odrębne przepisy pomijają pewne reguły wymierzania kar. Problem sprowadzał się bowiem do ustalenia, czy pominięcie ustawodawcy jest celowe, czy właśnie pozwala na skorzystanie z uzupełniających regulacji wynikających z k.p.a.

W odniesieniu do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach praktyka organów wymierzających sankcje na podstawie tych przepisów jest różna w zakresie możliwości zastosowania instytucji odstąpienia od nałożenia kary.

NSA potwierdził, że nie ma podstaw do przyjmowania, by instytucja odstąpienia od nałożenia kary nie mogła dotyczyć każdego rodzaju kar, o ile ustawodawca nie sformułował wprost takiego wyłączenia względem danego rodzaju kar.

Orzeczenie SKO w Poznaniu o którym mowa powyżej jest kolejnym orzeczeniem wydanym na korzyść tego przedsiębiorcy odpadowego. Zauważenie przez organ odwoławczy problemu w stosowaniu przepisów k.p.a. w stosunku do kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma szanse ukształtować linię rozstrzygnięć w podobnych sprawach.

Sprawę w Kancelarii prowadzi adwokat Aneta Fornalikradca prawny Angelika Borowiak.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content