Prawo administracyjne. Samorząd terytorialny

Prawo administracyjne. Samorząd terytorialny

Oferujemy kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i osób prywatnych oraz podmiotów publicznych, w tym w szczególności: gmin, powiatów i województw, uczelni wyższych, szpitali publicznych, parków narodowych, szkół, ośrodków kultury, bibliotek, zakładów gospodarki komunalnej. Na każdą sprawę potrafimy spojrzeć z perspektywy organu i uczestnika postępowania.

Pomoc prawna obejmuje reprezentację we wszelkich postępowaniach przed organami administracji publicznej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej, w tym w szczególności:

 • sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne oraz przygotowanie wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • reprezentację w postepowaniach przed organami I i II instancji, w tym szczególności przed organami samorządu terytorialnego (urzędami gminy, starostwami, urzędami wojewódzkimi), samorządowymi kolegiami odwoławczymi, powiatowymi i wojewódzkimi inspektoratami nadzoru budowlanego, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, wojewódzkimi inspekcjami ochrony środowiska, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska czy Komisją Nadzoru Finansowego,
 • reprezentację w postępowaniach nadzwyczajnych przed ww. organami, w tym w zakresie wznowienia postepowania i stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych,
 • reprezentację przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, a także Urzędem Patentowym,
 • reprezentację przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • zaskarżanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych wydawanych przez terenowe organy administracji rządowej.

W ramach obsługi podmiotów publicznych:  

 • doradzamy we wszelkich administracyjnoprawnych aspektach ich właściwości i działalności, w ramach dyżurów w siedzibie Klienta, wideo- i telekonferencji oraz stałej obsługi zdalnej,
 • sporządzamy audyty i specjalistyczne opinie prawne,
 • przygotowujemy, sporządzamy i opiniujemy projekty uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji publicznej,
 • uczestniczymy w posiedzeniach organów administracji publicznej i świadczymy doradztwo prawne w zakresie ich bieżącej obsługi, w tym doradztwo w zakresie procesu uchwałodawczego,
 • prowadzimy szkolenia dla pracowników jednostek administracji publicznej obejmujące
  zagadnienia z ich codziennej praktyki,
 • dokonujemy niezbędnych ocen prawnych i doradzamy w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, w szczególności z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki odpadami i dostępu do informacji publicznej,
 • zapewniamy pomoc prawną z każdej dziedziny prawa, w szczególności: prawa zamówień publicznych, bezpieczeństwa informacji, prawa karnego i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa handlowego i prawa podatkowego oraz finansowego.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content