Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Oferujemy kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i osób prywatnych, zarówno na etapie poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckiej, jak i w toku postepowania toczącego się na skutek rozpoznania takiego wniosku. Reprezentujemy i doradzamy klientom zarówno będącym dłużnikami, którzy mierzą się z problemem niewypłacalności, jak i tym, którzy próbują odzyskać swoje wierzytelności od kontrahentów, zarówno w ramach postępowań upadłościowych, jak i restrukturyzacyjnych.

Pomoc prawna we wskazanym powyżej zakresie świadczona jest na wszystkich etapach i we wszystkich rodzajach postępowań, w szczególności:

W ramach postępowań upadłościowych:

 • na etapie oceny sytuacji finansowej i gospodarczej dłużnika, poprzez przygotowanie całości dokumentacji niezbędnej do skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz samego wniosku,
 • reprezentacji dłużnika przed sądem na wszystkich etapach postępowania,
 • utrzymywania stałego kontaktu z organami nadzoru ustanowionym przez sąd na etapie rozpoznawania wniosku, a następnie z syndykiem,  
 • wsparcia i reprezentacji dłużnika w kontakcie z organami postępowania upadłościowego oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji finansowej oraz prawnej,
 • podejmowanie czynności w imieniu wierzycieli, w tym:
 • przygotowania niezbędnej dokumentacji do zgłoszenia wierzytelności,
 • składania wszelkich niezbędnych wniosków w imieniu wierzyciela,
 • monitorowania stanu postępowania upadłościowego,
 • zaskarżania czynności i orzeczeń wydawanych w jego toku (składanie sprzeciwów od listy wierzytelności lub zarzutów od planu podziału),
 • reprezentowanie wierzycieli w ramach organów postępowania upadłościowego: rada wierzycieli lub zgromadzenie wierzycieli.

W ramach postępowań restrukturyzacyjnych:

 • ocena stanu ekonomicznego dłużnika i możliwości przeprowadzenia przez niego restrukturyzacji w oparciu o posiadane zasoby majątkowe, kadrowe i kontraktowe,
 • przygotowywanie biznesplanów, doradztwo finansowe, podatkowe i gospodarcze, koncentrujące się na wyborze odpowiedniego rodzaju postępowania,
 • podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z wierzycielami, przygotowanie ich spisu i ustalenie poziomu zadłużenia dłużnika, pozwalającego na wybór najkorzystniejszej formy restrukturyzacji,
 • doradztwo w zakresie stworzenia propozycji układowych, maksymalnie atrakcyjnych dla wierzycieli przy zabezpieczeniu majątku i substancji produkcyjnej dłużnika na poziomie pozwalającym nie tylko na zrealizowanie układu, ale także dalsze funkcjonowanie dłużnika na rynku,
 • reprezentacja dłużnika w kontaktach z wierzycielami, pozyskiwanie ich pozytywnych stanowisk wobec przedstawionych propozycji układowych,
 • przeprowadzenie dłużnika przez całość procedur sądowych oraz jego reprezentacja w kontaktach z doradcą restrukturyzacyjnym z finalnym efektem w postaci zawarcia układu z wierzycielami.

Reprezentujemy także wierzycieli w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego, we wszystkich jego postaciach, począwszy od opiniowania złożonych przez dłużników propozycji układowych i planów restrukturyzacyjnych, aż po kontakt z dłużnikami i ich doradcami restrukturyzacyjnym oraz zajmowanie formalnych stanowisk co do układu.

Uczestniczymy we wszystkich niezbędnych procedurach sądowych, dążąc do optymalnego zabezpieczenia interesów naszych klientów.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content