Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Oferujemy kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i osób prywatnych, zarówno na etapie poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckiej , jak i w toku postepowania toczącego się na skutek rozpoznania takiego wniosku. Reprezentujemy i doradzamy Klientom zarówno będącym dłużnikami, którzy mierzą się z problemem niewypłacalności, jak i tym którzy próbują odzyskać swoje wierzytelności od kontrahentów, zarówno w ramach postępowań upadłościowych, jak i restrukturyzacyjnych.

Pomoc prawna we wskazanym powyżej zakresie świadczona jest na wszystkich etapach i we wszystkich rodzajach postępowań, w szczególności:

W ramach postępowań upadłościowych:

 • na etapie oceny sytuacji finansowej i gospodarczej dłużnika, poprzez przygotowanie całości dokumentacji niezbędnej do skutecznie złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz samego wniosku
 • reprezentacji dłużnika przed Sądem na wszystkich etapach postępowania,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z organami nadzoru ustanowionym przez Sąd na etapie rozpoznawania wniosku, a następnie z syndykiem,  
 • wsparcie i reprezentacja dłużnika w kontakcie z organami postępowania upadłościowego oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji finansowej oraz prawnej,

a także podejmowanie czynności w imieniu wierzycieli, w tym:

 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do zgłoszenia wierzytelności,
 • składania wszelkich niezbędnych wniosków w imieniu wierzyciela,
 • monitorowanie stanu postępowania upadłościowego,
 • zaskarżanie czynności i orzeczeń wydawanych w jego toku, jak składanie sprzeciwów od listy wierzytelności , czy zarzutów od planu podziału,
 • reprezentowanie wierzycieli w ramach organów postępowania upadłościowego jak rada wierzycieli, czy zgromadzenie wierzycieli

W ramach postępowań restrukturyzacyjnych:

 • ocena stanu ekonomicznego dłużnika i możliwości przeprowadzenia przez niego restrukturyzacji w oparciu o posiadane zasoby  majątkowe, kadrowe i kontraktowe wraz z przygotowaniem biznesplanów , doradztwo finansowe, podatkowe i gospodarcze , koncentrujące się na wyborze odpowiedniego rodzaju postępowania,
 • podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z wierzycielami, przygotowanie ich spisu i ustalenie poziomu zadłużenia dłużnika pozwalającego na wybór najkorzystniejszej formy restrukturyzacji,
 • doradzanie w zakresie stworzenia propozycji układowych, maksymalne atrakcyjnych dla wierzycieli, przy zabezpieczeniu majątku i substancji produkcyjnej dłużnika na poziomie pozwalającym nie tylko na zrealizowanie układu , ale także dalsze funkcjonowanie dłużnika na rynku,
 • reprezentacja dłużnika w kontaktach z wierzycielami, pozyskiwanie ich pozytywnych stanowisk wobec przedstawionych propozycji układowych,
 • przeprowadzenie dłużnika przez całość procedur sądowych oraz jego reprezentacja w kontaktach z doradcą restrukturyzacyjnym, z finalnym efektem w postaci zawarcia układu z wierzycielami.

Reprezentujemy także wierzycieli w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego, we wszystkich jego postaciach, począwszy od opiniowania złożonych przez dłużników propozycji układowych i planów restrukturyzacyjnych, aż po kontakt z dłużnikami i ich doradcami restrukturyzacyjnym i zajmowanie formalnych stanowisk co do układu.

Uczestniczymy we wszystkich niezbędnych procedurach sądowych, dążąc do optymalnego zaspokojenia naszych klientów.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.