Przedstawiciele naszej Kancelarii wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Mediacja administracyjna. Prawo a praktyka” na WPiA UAM w Poznaniu

Przedstawiciele naszej Kancelarii wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Mediacja administracyjna. Prawo a praktyka” na WPiA UAM w Poznaniu

W dniu 20 kwietnia 2023 r. prawnicy naszej Kancelarii, których praktyka zawodowa koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach z nakresu prawa administracyjnego: adwokat Aneta Fornalik, radca prawny Agata Wencel-Socha oraz radca prawny Angelika Borowiak wzięli udział w konferencji naukowej „Mediacja administracyjna. Prawo a praktyka”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Udział dał możliwość wysłuchania prelekcji wybitnych specjalistów w ww. temacie – przedstawicieli nauki prawa, ale także praktyków. Omówiono zagadnienie zasad prowadzenia mediacji w sprawach administracyjnych, problem obowiązku i uprawnienia wzięcia udziału w mediacjach oraz procedurę mediacyjną i jej dopuszczalność w prawie administracyjnym.

W wystąpieniach prelegentów i prowadzonej dyskusji nie było sporu co do potrzeby funkcjonowania mediacji w obszarze sporów prawnoadministracyjnych. Praktyczny wymiar problemu dostrzegano w obawach przedstawicieli organów administracji publicznej co do tego w jakich sprawach i w jaki sposób mediacje prowadzić. Mimo kilkuletniego już funkcjonowania w Kodeksie postępowania administracyjnego przepisów dających możliwość prowadzenia mediacji, ciągle jest to instytucja rzadko wykorzystywana do rozwiązywania sporów, w których bierze udział organ administracji publicznej. Podczas Konferencji zaprezentowano argumenty za przyjęciem stanowiska, które miałoby wpłynąć na przełamanie dominującej obecnie linii orzeczniczej sądów administracyjnych, że organ nie jest zobowiązany w każdej sprawie (której charakter na to pozwala) proponować stronom mediacje. W ocenie przedstawicieli nauki prawa dobrowolność mediacji wyraża się w obowiązku organu do jej zaproponowania stronom postępowania (gdy charakter sprawy na to pozwala) i w uprawnieniu strony do skorzystania z tej formy rozwiązania sporu.

Konferencję zakończyła ciekawa dyskusja przedstawicieli m.in. organów administracji i pełnomocników procesowych w zakresie praktycznego wymiaru mediacji.

Konferencyjna dyskusja na pewno ma szansę stać się przyczynkiem do rozważań nad dalszymi zmianami w prawie, dającymi szansę na bardziej realne funkcjonowania mediacji administracyjnej, ale także do podjęcia działań mających na celu wyposażenie pracowników organów administracji publicznej w wiedzę i umiejętności przydatne dla prowadzenia mediacji. 

Organizatorami i Partnerami Konferencji byli m.in.: UAM Poznań – Wydział Prawa i Administracji, Wielkopolska Izba Adwokacka, Powiat Poznański, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, ELSA Poznań.

Przedstawicielki naszej Kancelarii, od lewej: radca prawny Angelika Borowiak, adwokat Aneta Fornalik, radca prawny Agata Wencel-Socha

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content