Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił powództwo naszego Klienta o nakazanie usunięcia wad sieci kanalizacji sanitarnej i zapłatę kosztów wykonania zastępczego – sprawę prowadzi adwokat Monika Gruszczyńska i adwokat Marta Budzinowska

Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił powództwo naszego Klienta o nakazanie usunięcia wad sieci kanalizacji sanitarnej i zapłatę kosztów wykonania zastępczego – sprawę prowadzi adwokat Monika Gruszczyńska i adwokat Marta Budzinowska

Spór pomiędzy Klientem Kancelarii – znaną spółką inżynieryjno – wykonawczą a jej podwykonawcą dotyczył wad robót wykonywanych przez pozwanego w postaci braku zachowania przewidzianego dokumentacją techniczną układu pilastego kanalizacji podciśnieniowej, jak również zapłaty kosztów wykonania zastępczego. Pozwany stał na stanowisku, że przyczyny niewłaściwego działania kanalizacji wynikają z jej nieprawidłowego użytkowania, a nie z wadliwego wykonania sieci. Dodatkowo pozwany podnosił szereg zarzutów dotyczących m.in. wygaśnięcia roszczeń z rękojmi i gwarancji wskutek upływu czasu, braku legitymacji procesowej, dokonania uprzedniego odbioru robót przez naszego Klienta a tym samym potwierdzenia prawidłowości wykonania umowy.

Dnia 1 czerwca 2023 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok, którym zobowiązał pozwanego do usunięcia wad sieci kanalizacji sanitarnej w postaci braku zachowania przewidzianego dokumentacją techniczną układu pilastego kanalizacji podciśnieniowej, poprzez lokalne przekroczenia dopuszczalnej odchyłki w wykonaniu robót montażu kanalizacji podciśnieniowej ponad „+ – 12  mm”, na całej długości sieci wykonywanej przez pozwanego oraz przywrócenia stanu nawierzchni sprzed rozpoczęcia usuwania wad, jak również zasądził koszty wykonania zastępczego. Wyrok nie jest prawomocny. 

Sprawę w Kancelarii prowadzi adwokat Monika Gruszczyńskaadwokat Marta Budzinowska.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content