Uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie w sprawie przedsiębiorcy odpadowego – sprawę w Kancelarii prowadzą adwokat Aneta Fornalik i radca prawny Angelika Borowiak

Uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie w sprawie przedsiębiorcy odpadowego – sprawę w Kancelarii prowadzą adwokat Aneta Fornalik i radca prawny Angelika Borowiak

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu uwzględniło złożone w imieniu Klienta Kancelarii – przedsiębiorcy zajmującego się gospodarką odpadami – odwołanie od decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną z uwagi na nieosiągnięcie wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poziomów recyklingu w danym roku. Sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia.

Organ przychylił się do twierdzeń odwołania i podzielił przywołane stanowisko NSA wyrażone w uchwale z dnia 9 czerwca 2022 r. sygn. akt: III OPS 1/21 (orzeczenie dostępne pod linkiem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B378CE148E).

Omawiana uchwała w sposób jednoznaczny rozstrzyga to, czy możliwe jest stosowanie reguł ogólnych odnoszących się do wymierzania kar administracyjnych, uregulowanych w k.p.a., do kar regulowanych odrębnymi ustawami w sytuacji, gdy te odrębne przepisy pomijają pewne reguły wymierzania kar. Problem sprowadzał się bowiem do ustalenia, czy pominięcie ustawodawcy jest celowe, czy właśnie pozwala na skorzystanie z uzupełniających regulacji wynikających z k.p.a.

W odniesieniu do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach praktyka organów wymierzających sankcje na podstawie tych przepisów była różna w zakresie możliwości zastosowania instytucji odstąpienia od nałożenia kary.

NSA potwierdził, że nie ma podstaw do przyjmowania, by instytucja odstąpienia od nałożenia kary nie mogła dotyczyć każdego rodzaju kar, o ile ustawodawca nie sformułował wprost takiego wyłączenia względem danego rodzaju kar.

Wymienione wyżej orzeczenie SKO w Poznaniu ma szansę ukształtować linię rozstrzygnięć w podobnych sprawach.

Sprawę w Kancelarii prowadzą: adwokat Aneta Fornalikradca prawny Angelika Borowiak.

Klikając „Akceptuję cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.

Skip to content